Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
english
 
 
ПРЕДГОВОР
 
          Англискиот јазик зафаќа големо просторно подрачје и на него е напишан најголем број стручна и научна литература. Таков е случајот со бројни списанија и разновидни научни и стручни публикации од областа на ветерината, земјоделството и исхраната. Тој е еден од најзначајните јазици во светот. Англискиот јазик е јазикот науката, техниката, кореспонденцијата, уметноста, бизнисот...

          Во најново време ветерината особено стана прифатлива гранка на знаења. Образованите луѓе и обичните граѓани започнаа да и посветуваат посебно внимание од причини што таа е една од основните гранки за опстанок на светот. Притоа, научните и стручни работници и студентите на Ветеринарниот, Земјоделскиот и на сродните факултети и институти се служат со англиски јазик во нивната научно - стручна и наставна работа. Исто така,се поголема е соработката на Република Македонија со земјите во светот, а тоа бара да се изготвуваат разни анализи, планови и програми, документи, како и да се врши кореспонденција и да се употребува обемна стручна и научна литература на англиски јазик.

          Во последно време во светот бројни научни и стручни дисциплини се развиле во таа мерка што обичните двојазични реченици не можат да ги задоволат нивните потреби. Затоа, речиси во сите земји се печатат посебни двојазични стручни и научни речници и друг вид литература од многубројни научни дисциплини. Во нашата земја, пак, на стручњаците од областа на ветерината и на сродните науки и служби им недостига речник кој ќе им ја олесни работата, пред се, во следењето на литературата и комуницирањето на англиски јазик.

          Затоа, овој Англиско - македонски ветеринарен речник е подготвен со цел да пополни една празнина во областа на лексикологијата на ветеринарната наука и да биде помагало на студентите по ветерина и на научните и стручни работници коишто го употребуваат англискиот јазик во областа на ветерината и другите сродни научни дисциплини. Во исто време, речникот може да биде користен во многу домови како потсетник, прирачник и помагало, бидејќи во него се застапени зборови, изрази, термини и поими сврзани со ветеринарната струка и другите блиски науки и области на англиски и на македонски јазик.

          Во овој речник, кој е прва публикација од ваков вид кај нас, собрани се околу 15.000 зборови кои се употребуваат во ветеринарската стручна литература. Во него се поместени термини од ветерината, сточарството, земјоделието и другите сродни науки, со акцент на анатомијата, физиологијата на домашните животни, заштитата, одгледувањето, производството, преработката на сточните производи, репродукцијата и исхраната на добитокот, преработката на млекото, месото и други производи, како и термини од механизацијата во ветерината, земјоделието и сточарството. Исто така, во речникот се собрани и термини од паразитологијата, ентомологијата, фитопатологијата, пчеларството, ловот и риболовот.

          При составување на речникот посебно се служевме со следните дела. Ап Eng­lish Reader for Veterinary Medicine, Webster New World Dictionary of the American Language, the Veterinary Dictionary, Енглеско-српски ветеринарен речник и Аиглиско-македонски биотехнички речник.

          Авторите на речникот ја изразуваат својата благодарност на сите организации, институции и претпријатија кои го помогнаа неговото печатење. Исто така, авторите изразуваат благодарност на бројните научни и стручни работници, студенти, колеги и пријатели кои придонесоа за подобрувањето на формата и содржината на речникот. Авторите со респект и благодарност ги очекуваат сите забелешки, дополнувања и сугестии кои би го помогнале натамошното усовршување и проширување на речникот.
 
 
Скопје, март 1996  
                                                                                                         Авторите

 
FOREWORD
 
          The English language covers a very great area and it is the language in which most of the professional and scientific books are written. Numerous magazines and various scientific and professional journals and reviews of veterinary medicine, agriculture and nutrition have also been written in English. It is one of the most important languages-in the world. English is the language of science, technology, correspondence, art and business...

          Veterinary medicine has become an accepted branch of knowledge particularly lately. Both specialists and ordinary people pay special attention to it for the reason that it is one of the essential areas of knowledge for the world's survival. While professional and expert workers and students of the Veterinary and Agricultural faculties and other similar faculties and institutes use English in their research, expert and educational work, of the Republic of Macedonia also collaborates with many countries in the world and this requires various ana­lyses, plans and programs, documents, correspondence and the use of many professional and scientific books in English.

          Numerous scientific and professional disciplines have lately developed to the extent that ordinary bilingual dictionaries cannot satisfy their needs. Therefore, in almost all countri­es in the world bilingual professional dictionaries and other books have been published. In our country, experts and others involved in veterinary medicine and similar fields and services feel the need of a professional dictionary which will help them and enable them to follow, read and learn about the achievements in the world written in English.

          Therefore, this English-Macedonian Veterinary Dictionary has been prepared to fill a gap in the field of the lexicology of veterinary science and help the students of veterinary me­dicine and scientists and experts who use English in the field of veterinary science and other similar scientific disciplines. At the same time, the Dictionary can be used as a handbook in the home since it includes words, notions, terms and phrases related to veterinary science and other related sciences and fields in both English and Macedonian.

          This Dictionary, which is the first book of its kind in our state, contains 15.000 words used in professional veterinary literature. There are terms from veterinary medicine, stock-breeding, agriculture and other related sciences, paying special attention to the anatomy and physiology of domestic and farm animals, their protection and raising, production, the pro­cessing of farm products, reproduction and feeding of livestock, processing of milk, meat and other products, as well as terms related to mechanization in veterinary practice, agriculture and animal husbandry. The Dictionary also contains terms of parasitology, ethomology phy­topathology, bee-keeping, hunting and fishing.

          In the course of preparing the Dictionary we made particular use of the following books: An English Reader for Veterinary Medicine, the Webster New World Dictionary of the American Language, the Veterinary Dictionary, the English-Serbian Veterinary Dictionary and the English-Macedonian Biotechnical Dictionary.

          The authors of the Dictionary express their gratitude to all the organizations and other institutes and companies which contributed to its publication. The authors are also deeply indebted to numerous scientists and experts, students, colleagues and friends who contributed to the improvement of the form and contents of the Dictionary. The authors would be very grateful for any comments, remarks or suggestions that would help the further improvement and broadening of the Dictionary.
                                                                          
 
Skopje, March 1996
The Authors