1. Биографија   2. Библиографија    3. Публикувани трудови     4. Избор на дела        5. Учество на Симпозиуми
1. Biography     2. Bibliography    3. SelLection Of Papers    4. SelLection Of books    5. Participation on Symposiums
   

Библиографија

ОБЈАВЕНИ ПУБЛИКАЦИИ НА МАКЕДОНСКИ И АНГЛИСКИ
ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ – КАТИН

Bibliography

ISSUED PUBLICATIONS IN MACEDONIAN AND ENGLISH
BY SLAVÈ NIKOLOVSKI – KATIN1.

An English–Macedonian Limnological Dictionary Англиско–македонски лимнолошки лексикон,
Хидробиолошки завод, Охрид, 1986, 1-206, (на англиски и македонски).
2. Македонски холокауст,
НИО „Студентски збор“, Скопје, 1990, 1-236
3. Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и САД,
НИО „Нова Македонија“, Скопје, 1991, 1-192.
4. Во Австралија како дома,
„Матица македонска“, Скопје, 1992, 1-136.
5. Македонскиот иселенички печат,
(НИО „Студентски збор“, Скопје, 1993, 1-254.
6. Печалбарски копнеж,
„Матица македонска“, Скопје, 1993, 1-156.
7. Во чест на Св. Кирил и Методиј,
- В. Стојчевска-Антиќ, С. Николовски-Катин, „Матица македонска“, Скопје, 1994, 1-212. 1994, pp. 1-212, (in Macedonian).
8. Македонски вознес,
С. Николовски-Катин и Ф. Танаскова, МПЦ „Свети Климент Охридски“, Торонто, 1994, 1-232.
9. An English-Macedonian Bio-technical Dictionary Англи-ско-македонски биотехнички речник,
„Македонска искра“, Скопје, 1994, 1-192, (на англиски и македонски).
10. Поетски иселенички меридијани,
- Ф. Танаскова и С. Николовски-Катин, Матица на иселениците од Македонија, Скопје, 1995, 1-122
11. English-Macedonian Veterinary Dictionary Англиско-македонски ветеринарен речник, И. Дракулевска-Грубовиќ, С. Николовски-Катин и Никола Јордановски, „Матица македонска“, Скопје, 1996, 1-296, (на англиски и македонски).
12. Македонски иселенички паноптикум,
Друштво за наука и уметност, Битола, 1996, 1-296
13. Македонскиот клуб “Илинден 1903”-Хамбург (1978-1998),
Ф. Танаскова, С. Николовски-Катин, „Македонска искра“ - Скопје, 1997, 1-86.
14. Библиски речник,
 - П. Златевски, С. Николовски–Катин, Библиско здружение на Македонија и „Македонска искра“, Скопје, 1997, 1-215.
15. Речник во слики- Ајде да учиме англиски и германски,
„Македонска искра“, Скопје, 1997, 104.
16. Речник во слики-Ајде да учиме англиски и француски, ,
„Македонска искра“, Скопје, 1997, 104.
17. Речник во слики-Ајде да учиме англиски и македонски, (на турски јазик),
- С. Николовски-Катин и И. Шабан, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.

18. Речник во слики-Ајде да учиме англиски и македонски, (на албаnски јазик),
- С. Николовски-Катин и Л. Реџепи, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.
19.  Речник во слики-Ајде да учиме англиски и македонски, (на влашки јазик) ,
- С. Николовски-Катин и З. Порчу, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.
20.  Речник во слики-Ајде да учиме англиски и маке-донски, (на ромски јазик) , - С. Николовски-Катин и Љ. М. Демири, „Македонска искра“, Скопје, 1998, 104.
21. Иселенички хоризонти,
 „Македонска искра“, Скопје, 1999, 1-226.
22. Монографија за Атанас Близнаков,
Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Министерство за иселеништво - Скопје, 2000, 1-336.
23. Водич низ компјутерската терминологија,
С.Томовски, С. Николовски-Катин, „Македонска искра“ Скопје, 2000, 1-256, (на англиски и македонски).
24.  Монографија за Андреа Бранов од Австралија,
„Македонска искра“, Скопје, 2001, 1-222, (на македонски и англиски).

25. Моите патувања низ светот,
„Македонска искра“ - Скопје, 2001, 1-192.
26. Македонците во САД и Канада,
„Македонска искра“ - Скопје, 2002, 1-382, (на македонски и англиски).
27. Монографија за семејството Јановски од Торонто,
„Македонска искра“, Скопје, 2002, 1-226, (на македонски и англиски).
28. Илинден 1903-2003 и македонските иселеници,
„Македонска искра“ - Скопје, 2003, 1-232.
29. Придонесот на Македонците во светската цивилизација,
 А. Шкокљев-Дончо, С. Николовски-Катин, „Македонска искра“ - Скопје, 2004, 1-346.
30. Монографија за Гога Печенковски од Ресен ,
„Македонска искра“, Скопје, 2004, 1-112.
31.  Монографија за Светле Стамевски од Детроит,
„Македонска искра“, Скопје, 2005, 1-222, (на македонски и англиски).
32. Монографија за Георги Томов од Њујорк,
 (Монографија за Ѓорѓи Томов од Њујорк), Makedonska iskra, Skopje, 2007, pp. 1-320, (in Macedonian and English)
33. Од Панонија до Егеј,
А. Шкокљев-Дончо, С.Николовски-Катин, „Македонска искра“,Скопје, 2007, 1-196.
34. По патеките на Евлија Челебија,
„Македонска искра“,Скопје, 2007, 1-192, (на турски).
35. Монографија за митрополитот Кирил,
Полошко-кума-новска епархија, „Македонска  искра“, Скопје, 2007, 1-342,
(на македонски и англиски).
 
36. Ореолот на Дева Марија и манастирот Св. Богородица во селото Сливница во Преспа,
В. Стојчевска-Антиќ, С.Нико-ловски-Катин,„Македонска искра,Скопје, 2007,.1-164).
37. Иселеничка вртелешка,
„Македонска искра“ - Скопје, 2008,1-254.
38. Монографија за Бошко Рајчовски-Пелистерски од Детроит,
„Македонска искра“ - Скопје, 2008, 1-254 (на македонски и англиски).
39. 40 Поклоненија на гробот на Св. Кирил во Рим,
В. Стојчевска-Антиќ, С. Николовски-Катин, епископ Климент, „Македонска искра“, Скопје, 2008, 1-228.
40. Macedonia in Ancient Times (Македонците во античкиот период),
А. Шкокљев, С. Катин и Р. Стефов, „Македонска искра“, Скопје, 2010, 1-232, (на англиски)..
41.  Монографија за Петар Стаматов од Чикаго,
С. Николовски-Катин, М. Трајковски, Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, 2010, 1-192, (на македонски и англиски).
42. Love Stories  (Љубовни приказни),
„Македонска искра “, Skopje, 2011, 1-130, (на англиски).
43. Монографија за Ѓорѓи-Џорџ Атанасоски од Флорида
„Македонска искра“, Македонско сонце и ТВ Сонце, Скопје, 2012, 1-468, (на македонски и англиски).
44. Илинден во Љубојно и Преспа,
С. Николовски-Катин, Б. Рајчовски-Пелистерски, „Македонска искра“, Скопје, Македонско друштво „Љубојно“- Детроит, 2013, 1-320 (на македонски и англиски).
45. The Balkans and Macedonia,
A. Shkokljev-Doncho, S. Nikolovski-Katin, R. Srefov, „Контура“, Скопје, 2014, 1-308, (на англиски).
46. Монографија за Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски од Флорида,
 (II издание) „Македонска искра“, Македонско сонце и ТВ Сонце, Скопје, 2015, 1-496, (на македонски и англиски).
47. Светот на дланка,
„Тримакс“, Скопје, 2014, 1- 424 (на македонски).
48. Монографија за Есма Реџепова-Теодосиевска,

 „Македонска искра“ и „Кралицата Есма и Стево Теодосиевски“. Скопје 2015, 1-412, (на македонски, англиски и ромски).
49. Израел и Македонија
„Македонска искра“, Скопје и Фондација „Ѓорѓија –Џорџ Атанасоски“ Прилеп,  2017, 1-376, (на англиски и македонски).
50. Монографија за донаторот Атанас Близнаков,
Ректорат на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје, 2014, 320, (на македонски и англиски).
51. Македонски иселенички меридијани „Македонска искра“,
 Скопје, 2017, 1-592, (на македонски)
52. Монографија за бизнисменот Стив Пљакас од Канада,
 „Македонска искра“, Скопје, 2018, 1-336, (на англиски и македонски).
53. Macedonians in the World
  „Македонска искра“ и Фондацијата „Џорџ Атанасоски“, Скопје, 2018, 1-432, (на англиски јазик).
54. Александар Македонски,
Славе Катин и Горги (Џорџ) Бранов, „Македонска искра“ Скопје, 2019, 1-540, (на македонски)..
55. Македонците во светот,
Славе Катин, „Македонска искра“, Скопје, 2020, 1-352, (на македонски)
56. Праисторија на Централниот Балкан,
Антоније Шкокљев-Дончо, Славе Катин, „Македонска искра“, Скопје, 2019, 1-322, (на македонски)
57. Преспанска разгледница,
„Македонска искра“ Скопје, 2020, 1-424, (на македонски).
58 Монографија за семејството Видиновски,
„Македонска искра“ Скопје, 2019, 1-300, подготвена за печат (на македонски и англиски).
59. Монографија за бизнисменот Силјан Мицевски од Битола,
С. Николовски-Катин, Ѓ. Лумбуровски, „Македонска искра“, 2014, 1-320,
60. Монографија за бизнисменот Благоја Механџиски-Зегин,
 „Македонска искра“ и ЗЕГИН, 1-520, неотпечатена (на македонски и англиски).
61. Монографија за бизнисменот Гојко Јаковлески,
„Македонска искра“, 1-290, неотпечатена (на македонски и англиски)


TRANSLATED BOOKS BY SLAVE NIKOLOVSKI-KATIN
ПРЕВЕДЕНИ КНИГИ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

1. Monograph About the Village of Nevoljani–Lerin District, (Монографија за селото Неволјани, Леринско), by Risto Kiradziev, Toronto, Canada,Translated by Jim NaPateroi (Jim Thomev), 1986, pp. 1- (30)–64, a private edtion (from Macedonian to English).

2. Aleksandar Makedonski (Alexander the Great), (Александар Македонски), by Urlih Wilken, Misla, Skopje, 1988, pp. 1 – 387, (from English to Macedonian).

3. Development and Nutrition of the Young Cyprinids of Lake Ohrid, A Doctoral Disertatio by Milco Tocko, Part I and II, Hidrobiological Institute, , Ohrid, 1988, 1 – 387, (превод од македонски на англиски).

4. Pages About Macedonia and the Macedonians, (Страници за Македонија И Македонците), by Hristo Andonovski, Macedo-nian Committee for Human Rights, Toronto, 1990, pp. 1 – 60 (from Macedonian to English).

5. Macedonian Economic Directory, (Македонски стопански речник), Stopanski vesnik (Economic Newspaper), Stopanska komora na Makedonija (Economic Chamber of Macedonia), Skopje, 1990, pp. 1 – 340 (from Macedonian to English).
6. Development and Nutrition of Young Cyprindis of Lake Ohrid, doctoral dissertation of Dr.  Milco Tocko, Hydrobiological Institute, Ohrid, 1987, pages 1 – 165 part I and II (from Macedonian to English).
 
7. Years since the Establishment of the Hydro Biological Institute in Ohrid, A jubilee edition dedicated to the 50th Anniversary of the establishment of the Hydro- biological Institute in Ohrid, 1985, pages 49 – 75, (from Macedonian into English).BOOKS ABOUT SLAVÈ KATIN AND HIS FAMILY
КНИГИ ЗА СЛАВЕ КАТИН И НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО

   

Monograph of Katin, by Borče Naumovski, (Монографија за Славе Катин), Makedonska iskra, Skopje, 2002, pp. 1-382, (in Macedonian and English).
       

Macedonian Emigrant Portrait, by Borče Naumovski, (Македонски иселенички портрет), Makedonska iskra. Skopje, 2004, pp. 192, (in Macedonian).
       

 

 

„Творештвото на Славе Катин -прво издание, Душан Ристевски-Македон, „Македонска искра“ од Скопје и Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија, Скопје, 2021, 1-400 (на македонски)

 
       

 

„Творештвото на Славе Катин - второ проширеноиздание, Душан Ристевски-Македон, „Македонска искра“ од Скопје и Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, Австралија, Скопје, 2022, 1-520 (на македонски и англиски)
САНДРА НИКОЛОВСКА - КАТИН (Таа е прва рожба на Радмила и Александар, како и прва внука и голема љубов на Нада и Славе Николовски - Катин и на Дивна и Дино Чрчеви.).
        

ИЗАБЕЛ КАТИН СКАТОЦА ( Таа е прва рожба на Дафинка и Џампаоло, како и втора внука на Нада и Славе Катин и прва внука на Умберто и Лаура Скатоца), 2012, Скопје, 1-64.
       
МАСИМО КАТИН СКАТОЦА ( Тој е втора рожба на Дафинка и Џампаоло, како и четврти внук на Нада и Славе Катин и втор внукана Умберто и Лаура Скатоца). 2013, Скопје, 1- 64.
         

ДИНА (КОСТАДИНА) НИКОЛОВСКА - КАТИН (Таа е втора рожба на Радмила и Александар, како и трета внука на Нада и Славе Катин и на Дивна и Дино Чрчеви). 2012, Скопје,1-64.
 


Isabel Katin Scatozza - Изабел Катин Скатоца - Isabel Katin Scatozza – La Pioggia – Дождот – The Rain,
Македонскла искра, Скопје, 2017, 1-70 (на италијански, македонски и англиски).
 
 

НАДЈА НИКОЛОВСКА - КАТИН (Таа е трета рожба на Радмила и Александар, како и петта внука на Нада и Славе Катин и на Дивна и Дино Чрчеви). Родена на 03 јуни 2016, Скопје,1-64.


SELECTION OF TRANSLATED BOOKS AND WORKS

FROM MACEDONIAN TO ENGLISH  AND VICE VERSA

BY SLAVE NIKOLOVSKI-KATIN

IZBOR NA PREVEDENI KNIGI I TRUDOVI OD MAKEDONSKI NA ANGLISKI I OBRATNO

OD SLAVE NIKOLOVSKI - KATIN

1. The Old Chinar, and Kruševo, poems by Yehuda Sworay from Australia, the Magazine Makedonija, Matica na islenicite od Makedonija, Skopje, No 328, 1980, (from English into Macedonian).

2. Goce Delčev – the Sun of Macedonia, by Hristo Andonov-Poljanski, Magazine Makedonija, Skopje,  No. 361, May, 1983, 5 (from Macedonian into English).

3. Macedonian Emigrant publications in Australia, Australian Papers, Yugoslavia, Europe and Australia, Faculty of Arts and Science – Edvard Kardelj University of Ljubljana, pages 77-81, (In English).

 
4. ASNOM Jubilee, Makedonija, No.375, Skopje, August 1984 (in English).

5. Struggle fo National Freedom and an Independent Church, Makedonija, Skopje, No, 398, June, 1986, 6-7. (in English).

 
6. Who Falsiofies the History of Macedonia, Makedonija, Skopje, No. 399, July, 1986, 12-13. (in English)
7. The Epic of Ilinden, Makedonija, Skopje, No. 424, August, 1988,5 (in English).

8. The Lithophytic Vegetation of Lake Ohrid, by Dr. Ivan Cado, Hydrobiological Institute, Ohrid, 1978 (from Macedonian into English).

9. Development and Nutrition of Young Cyprindis of Lake Ohrid, doctoral dissertation of Dr.  Milco Tocko, Hydrobiological Institute, Ohrid, 1987, pages 1 – 165 part I and II (from Macedonian to English).

 
10. Investigation of Plankton Fed Hatchery – Reared Trout, by Slave Hadzisce, Hydrobiological Institute, Ohrid, (from Macedonian into English).

11. A Laboratory Study of the Development of Acctodiaptomus Steindachneri, by Dr. Jordanka Serafimova – Hadzisce, Hydrobiological Institute, Ohrid, (from Macedonian into English). 
12. The Microbial Community Surrounding Pgytoplankton in Lake Ohrid, by Dr.  Boris Ocevski, Hydrobiological Institute, Ohrid, (from Macedonian itno English

13. The Dynamics of the Population Eudiaptomus Gracilis (SARS) in Lake Ohrid, Dr. Jordanka Serafimova – Hadzisce, Hydrobiological Institute, Ohrid, (from Macedonian into English).

14. 50 Years since the Establishment of the Hydro Biological Institute in Ohrid, A jubilee edition dedicated to the 50th Anniversary of the establishment of the Hydro- biological Institute in Ohrid, 1985, pages 49 – 75, (from Macedonian into English).

15. Sinisa Stankovic - the Founder of the Hydro Biological Institute, A jubilee edition dedicated to the 50th Anniversary of the establishment of the Hydrobiological Institute in Ohrid, 1985, pages 84 – 88, (from Macedonian into English).
16. Microbiological Investigation in the Deep Profundel Zone of Lake Ohrid, by Dr. Boris Ocevski, a jubilee edition dedicated to the 50th Anniversary of the establishment of the Hydrobiological Institute in Ohrid, 1985, pages 183 – 213, (from Macedonian into English).

17. Informativе Review of the Activities of the Republical Conference of the Socialistic Alliance of the Working People of Macedonia, A Monthly  Magazine edited by Slave Nikolovski-Katin and published in 1988 and 1989, Skopje, (in Macedonian).