Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
 

          Иселеничките хоризонти е книга која се чита во еден здив, зашто раскажувачката парадигма на Катин пленува со стилот и начинот на трансформацијата на настаните што се нижат како на лента од возбудлив филм кој не води од континент на континент. Како вистински пазител со чувство за откривање на воз­будливите страни на животот, Катин е своевидна појава во нашата кул­турна и научна јавност. Светот што ни го открива не е имагинарен, туку реален и непосредно доживеан, во кој авторот е соучесник и сведок, а не само посматрач. Неговите оценки и констатации извираат од живиот контакт и фактографијата со која го соочуваат неговите соговорници и затоа треба да се прифатат како релевантни факти и една продлабочена анализа за нашето иселеништво.

          Иселеничките хоризонти на Славе Николовски - Катин, нè доближуваат до низа нови сознанија и состојби поврзани со Македонците во светот, за кои ретко каде можат да се најдат автентични податоци. Тој факт на книгата и дава посебна привлечност и атрактивност што е резултат на раскажувачката способност на авторот, кој во описите на некои ситуации, а особено на панорамските хоризонти, блеснува како вистински мајстор на зборот. Сето тоа придонесува државите, градовите и регионите населени со Македонци на сите континенти, да ги чувствуваме како да ни се на дофат, блиски познати, како и ние самите да сме дел од нив. Се разбира, таквиот впечаток го создава пристапот на Славе Николовски - Катин кон феноменот на иселеништвото, експлициран во не­говата вистинска димензија што ја чини магнетизмот на националниот арсенал и духовниот потенцијал на Македонската православна црква како неодминлив стожер на Македонците во дијаспората.

          Оттука и сознанието дека приопштувањето на ова дело нè прави побогати за уште едно ново и продлабочено видување на земјата и народот на кои им припаѓаме и горди што се чувствуваме Македонци на било кој дел од нашата планета.

Борче Наумовски