Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
english
 
          Limba Anglicheasca scade tu limbile ti cai dzãttsimu cã sãntu "limbe di futuru" cã iaste ufilizatã tu shchintsa, cultura, tehnica, diplomatla, shi biznislu. Ti atsea nãsã nu iaste naianvitsatã limba mash tu statile iu iaste naidominantã, ma shi tu tute state tsivilizate. Nu iaste intsidentã tsi naimamarea parte di literatura, shcintsã, sãntu seriate shi editate pi aistã limbã.

          Dictsionarlu tu cadzãri - "Aidetsã s-ãnvitsamu anglicheashce shi machedoneashce iaste ãndreptu s-umplã unã goalã parte tu lecsicologhia aishcioru limbe shi cu una buna parte di zboarã s-li faca aiste limbe ma lishoare ti ãnvitsare la cama mare parte di populatsie. Aistu dictsionaru va s-agiutã atsiloru sculari cum ninte s-neogã la sculie, tu sculia primara, tu sculia di mese, la univerzitate, panã la tuts bãnãtori lucãrtori, penzioneri. Cu aista editsie va s-facã ma avutã a noastrã videare cãtrã lumea shi tute nale informatsii di iutsido tsi agiungu la noi cu mediumile eleetronitsi va li apruchemu ma lishoru.

          Aistã iaste unã verzie popularã ca cursu di ahurhitu vã s-agiutã a tutuloru s-cunoascã cu avuta aveare lingvisticã a treilorû limbe. Aistu dictsionarû va su tragã ninte vrearea ti ãnvitsare aishcioru limbe shi va li facã ma avute cu nale informatsii, nale lucre tsis-facû tu lumea tutã. Limba anglicheasca shi machedoneascã cu aistu dictsionaru va s-priaducã s-avem nale editsii tu cultura shi shchintsa. Cu componentã vizuelã aishciui dictsionaru u agiundze atsea cãftare shi vreare. Ti zboarale tu dictsionaru tsinu are zboara anglicheashce avem bãgatã zboarã, machedoneashce, internatsionale, cã minduim zboarale di limba di statu santu intrate tu limba anglicheasca shi ashitse s-ufilizescu. Maca s-avets voi tinjisitsã vãrnã alta solutsie, vrem s-nã agiutats tuts s-u ufilizãm. Va s-himû multu efhãristisitsã a tutuloru cai va s-priaducã ti avutsare a limbiljer anglicheascã, armãneascã.

          Tu sone a dictsionarlui are parte cu codexlu di zboara di treile limbe armãneascã-anglicheascã-machedoneascã, anglichesca-armãneascã-machedoneascã shi machedoneasca-armãneascã-anglicheasca tsi sãntu date cu arada di alfabetu shi dupu numirlu di frandzã potu lishorû s-alfã. Ti atsea va s-hibã mare ehefe s-lucreadzã cu aistu dictsionaru shi tu bana a noastrã, s-disfacã nale lucre shi pãrtsã tsi va s-u faca bana ma mushatã, ma avutã cu cama tihe.

AUTORLJI