Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
 

          Интервјуа, писма, документи и други материјали се користени во подготовката на монографијата "Македонски вознес", заедно со статии од весници, списанија и други публикации. Најзначајни, сепак, беа информациите, фотографиите, документите и другите писмени материјали од управите на црквата Свети Климент Охридски. Особен придонес беше помошта со материјали на тогашниот претседател, г-дин Никола Стојановски, кој ја започна идејата за објавувањето на оваа дело. Исто така голем е придонесот и на  другите членови на управите  на црквата, особено на женската секција, другите групи и голем број Македонци од Торонто, за чија помош авторите сакаат да ја изразат својата длабока почит и благодарност. Авторите исто така би сакал да се заблагодарам на членовите на управите на црквата за годината 1993/94 за нивното разбирање и нивната финансиска помош во објавувањето на оваа монографија, како и многу други добронамерници и пријателите на Македонците во Торонто.

          Невозможно е да се споменат сите достојни и почитувани патриоти, верници и активисти кои дадоа голем придонес за афирмација на активностите и животот во македонската црковна општина  Свети Климент Охридски. Авторите се надеваат дека тие ќе разберат што се споменати само управите на црквата и на одборите на друштвата. Сепак, очигледно е дека работата, активностите и постигнувањата не  ќе беа возможни без вклучување на целата македонска заедница во Торонто и пошироко, чии ентузијазам и поддршка придонесоа многу за иднината на црквата Св. Климент Охридски и на Македонија православна црква во целина. На тој начин тие придонесуваат за благосостојбата на Македонците во новата средина во Канада, како и на земјата на нивните предци, Македонија.
          Оваа монографија од авторите Славе Николовски - Катин и Фиданка Танаскова, се разбира не е сеопфатен, туку разработува одредени прашања во врска со важноста на активностите на македонската православна црква Св. Климент Охридски. Затоа, секои добронамерни предлози од читателите ќе бидат добродојдени, со цел да се комплетира и заврши вистинската слика на историскиот развој на оваа прва македонска православна црква во Канада.

    Авторите