Биографија      Библиографија      Избор на трудови публикувани од Славе Катин     Симпозиуми, конференции
   
 
 

ПРВА СТИХОЗБИРКА НА ИЗАБЕЛ КАТИН СКАТОЦА

 

PREFAZIONE DEL LIBRO DI POESIE „LA PIOGGIA“

Isabel Katin Scatozza e nata il 26 gennaio 2006 a Toronto,

Canada dove ha vissuto per nove anni. Nel 2015 intraprende

una nuova avventura e si trasferisce a Roma, in Italia dove

vive attualmente con la famiglia e frequenta la scuola media.

 

Gli amici di Isabel sono letteralmente in ogni angolo del

mondo e mantenendo un’ottima relazione con essi Isabel

continua ad apprendere e sviluppare la propria comprensione

di culture e credenze diverse.

 

Quella che e forse piu caratteristica di Isabel e la sua

convinzione che - come diceva quando aveva quasi sei anni-

 

“...tutte le persone sono buone,

ma a volte commettono errori.“

 

Questo pensiero sorprendentemente profondo da speranza

alla sua generazione e quelle future nella speranza che

raggiungano una maggiore consapevolezza e armonia della

vita.

Il suo libro poetico “La Pioggia“ e scritto nelle tre lingue

Isabel comunica nella sua vita quotidiana: inglese, macedone

e italiano. Su sua richiesta il primo lancio del libro sara a

Ljubojno il 2 agosto 2017 per l’occasione della festa nazionale

macedone Ilinden.

 

La preparazione e la stampa di questo libro sono fatti da

suo nonno Slave ‘Katin e dalla nonna Nade come sincero

incoraggiamento e supporto per l’espressione creativa di

Isabel.

 

Ma, inoltre, questo libro e un dono d’amore.

”LA PIOGGIA” esce esclusivamente per la casa editrice

Makedonska Iskra.

Slave Katin

 

КОН СТИХОЗБИРКАТА„ДОЖДОТ“

Изабел Катин Скатоца е родена на 26.01.2006 година во

Торонто, Канада, каде живееше девет години. Во 2015

година, во пресрет на уште еден предизвик се пресели

во Рим, Италија каде сега живее со нејзината фамилија

и посетува основно училиште.

 

Изабел има пријатели од скоро секое ќоше на светот и

преку нив таа продолжува да учи и да го развива своето

разбирање за различни култури и верувања.

 

Но, она што најверојатно е најкарактеристично за Изабел

е нејзиното убедување дека – како што таа рече кога

имаше шест години:

 

„...сите луѓе се добри,

но понекогаш прават грешки“.

 

Оваа изненадувачки длабока мисла дава надеж дека

нејзината генерација и оние по нив ќе постигнат повисок

степен на свест и хармонија отколку од предходните.

Нејзината стихозбирка „Дождот“ е напишана на

трите јазици со кои Изабел комуницира во нејзиниот

секојдневен живот: англиски, македонски и италијански.

По нејзино барање нејзината прва книга ќе се промовира

во Љубојно на 2-ри Август 2017 година на македонскиот

национален празник Илинден.

 

Подготовката и печатењето на стихозбирката го

направија нејзините дедо Славе Катин и баба Наде,

како во знак на искрена поддршка и верба во нејзиниот

креативен исказ.

 

Но, уште повеќе, оваа книга е поклон полн љубов.

Стихозбирката „Дождот“ е ексклузивно издание на

Издавачката куќа „Македонска искра“

Славе Катин

 

PREFACE TO THE BOOK OF POEMS “THE RAIN“

Isabel Katin Scatozza was born on January 26, 2006 in

Toronto, Canada where she lived for nine years. In 2015

she embraced another challenge and moved to Rome, Italy

where she currently lives with her family and attends middle

school.

 

Isabel’s friends are from literally every corner of the world

and through them she continues to learn and develop her

understanding about different cultures and beliefs.

 

What is perhaps more characteristic of Isabel is her conviction

that - as she said when she was nearly six years old –

 

“... all people are good,

but sometimes they make mistakes.”

 

This surprisingly profound thought gives hope that her

generation and those after will achieve a greater mindfulness

and harmony than the previous ones.

Her poetry book “The Rain“ is written in the three languages

Isabel communicates in her every day life: English, Macedonian

and Italian. Upon her request the first book launch will be

in Ljubojno on August 2, 2017 on the Macedonian national

holiday named Ilinden.

 

The preparation and printing of this book is done by her

grandfather Slave Katin and her grandmother Nade as a

sincere encouragement and support for Isabel’s creative

expression.

 

But, moreover this book is a gift of love.

The poems “The Rain“ is an exclusive edition of the Publishing

House Makedonska Iskra.

 

Slave Katin