1. Биографија    2. Библиографија    3. Избор на публикувани трудови     4.УЧЕСТВО НА Симпозиуми,конференции
  1. Biography        2. Bibliography            3. SelLection Of Papers        4. PARTICIPATION ON Symposiums,Conferences
   ТЕКСТОВИ ЗА ПОЗНАТИ ЛИЧНОСТИ ШИРУМ СВЕТОТ ОБЈАВЕНИ ОД
СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН ВО

http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

I. Текстови за познати личности објавени во публикацијата „Македонски иселенички меридијани “од Славе Катин
1. Алексис Зорба
2. Хаџи Павел Граматиков - Божигробски
3. Митрополитот Кирил
4. Антоније Шкокљев - Дончо
5. Синиша Станковиќ
6. Владo (Владимир) Ралев
7. Славе Катин
7a. Славе Катин
8. Богомил Карлаварис
9. Мето (Методија) Фотев
10. Урлих Вилкен
11. Христијанството во Македонија (Меридијани)
12. Почетоци на христијанството
13. Христијанството – религија на Македонците
14. Апостол Павле
15. Свети Кирил и Методиј
16. Свети Климент и свети Наум Охридски
17. МПЦ – ОА
18. Архиепископ Доситеј
19. Архиепископ Михаил
20. Митрополит Кирил
21. Архиепископ Стефан
22. Архимандрит Царкњас
23. Илија Донев
24. Славе Катин - дела сза религија
25. Едмонд Темелко

II. Текстови за познати личности од Европа објавени од Славе Катин
26. Македонците во Европа
27. Драган Богдановски
28. Мане Јаковлески
29. Игор Јанев
30. Ристо Василевски
31. Драшко Антов
32. Никола Гроздановски
33. Мустафа Берекетли
34. Исмаил Бојда
35. Гојко Јаковлески
36. Мартин Треневски
37. Блаже Ристовски
38. Коте Тасевски
39. Жан Митрев
40. Борче Наумовски
41. Ристо Гуштеров
42. Трифун Костовски
43. Тодор Петров
44. Виолета Ачковска
45. Цане Мојаноски
46. Раде Силјан
47. Благој Механџиски
48. Христо Андоновски
49. Димитар Керамичиев

III. Текстови за личности во Канада објавени од Славе Катин
1. Фото Томев
2. Кире Печенковски
3. Стив Пљакас
4. Алексо Лозановски
5. Мери Кондов
6. Неда Лозановска
7. Ван Петров
8. Филип Ангелковски
9. Славе Катин – лексикогравски изданија
10. Јановски
11. Алек Џигеров
12. Луј (Љупчо) Темелковски
13. Митрополит Кирил – востоличување
14. Митрополит Методиј
15. Кирил Стојановски и Атанас Попов
16. Славе Катин религиско живеење
17. Спири Сандерс
18. Џеим (Џим) Џуглов
19. Ристо Стефов
20. Никола Стојановски
21. Џан (Ване) Кузев
22. Ѓорѓи Даневски
23. Сандра и Јосиф Ничевски
24. Џон (Лазо) Битов
25. Стив Ставро-Дикло
26. Том Јанев
27. Пит Кондов
28. Славе Катин - ДЕЛА ЗА ИСЕЛЕНИШТВОТО

IV. Текстови за македонци личности во САД објавени од Славе Катин
1. Џорџ Томов
2. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски
3. Славе Катин - монографии
4. Атанас Близнаков
5. Петар Стаматови
6. Антон Димитров
7. Стив (Светле) Стамевски
8. Алексо Грежлов (Трајков)
9. Славе Катин - дела за иселеништвото

V. Текстови за македонци личности во Австралија објавени од Славе Катин
1. Ристо Алтин
2. Зоран Ќосески
3. Сотир Митрев
4. Душан Ристевски
5. Јанко Томов
6. Мајкл Радин
7. Иван Трпоски
8. Академик Божин Павловски
9. Стојан Србинов
10. Д-р Миле Терзиовски
11. Џим Томев
12. Кире Циревски
13. Тоде Кабровски
14. Томе Миовски
15. Петар Божанин
16. Андреа Бранов
17. Ѓорѓи НаноSELECTION OF PAPERS PUBLISHED IN MACEDONIAN
AND ENGLISH IN DIFFERENT PUBLICATIONS

ИЗБОР НА ТРУДОВИ ПУБЛИКУВАНИ НА МАКЕДОНСКИ
И АНГЛИСКИ ВО РАЗЛИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1.

Lake Ohrid – the Pearl of Macedonia and Europe, (Охридското Езеро-бисерот на Македонија и Европа) Makedonski iselenicki almanah 80 (Macedonian Almanach of Immigrants), Matica na iselenicite od Makedonija, Skopje, 1980, 163, (in English)

2.

Љубојно и првото училиште во Преспа (Ljubojno and the First School in Prespa), Македонски исленички алманах 81, Скопје, 1981, 179-180 (на македонски)
 

3.

Lake Prespa, Part of the Lake Country (Преспанското Езеро, дел од езерската земја), Macedonian Review, Skopje, 1982, No. 3, 252-255, (in English)

4.

Macedonian Emigrant Publications in Australia (Македонски иселенички публикации во Австралија), Australian Papers, Faculty of Philosophy – University Edvard Kardelj, Ljubljana, 1983, 77 – 81, (in English)

5.

Македонске иселеничке публикације у Аустралији (Macedonian Emigrants Publication in Australia), Migracija, Monthly Center for investigation of Imigration, Zagreb, No.1, 1983, 3-7. (in Serbo-Croation)

6.

Macedonian Publications in Australia (Македонски публикации во Австралија),, Makedonski iselenicki almanah 84, Skopje, 1984, 112-115, (in English)

7.

За списанието „Македонски збор од Детроит“ (Towards the Magazine “Macedonian Word” from Detroit), Македонски иселенички алманах, Скопје, 1985, 90-92, (iна македонски)

8.

The Magazine “Iskra”( “Spark”)  а  Hearald of the Macedonian Unity, (Списанието „Искра“-гласник на македонското единство), Makedonski iselenicki almanah, 1986, pages 77-81, (in English)
 

9.

 The role of the Macedonian Newspapers in the Diaspora (Улогата на македонскиот печат во дијаспората), the Language Contacts in the Yugoslav Community, An Anthology of the Yugoslav Association of Societies for Applied Linguistics, Skopje 1984, 113 – 117, (in English)

10.

Македонска искра во Аделајд (A Macedonian spark in Adelaide), Весник на Македонската православна црква (The Newspaper of the Macedonian Orthodox Church), Скопје, јули-август, 1985, 112-116, (iна македонски)

11.

Креолизација на македонскиот јазик кај македонските доселеници во Канада, особено од Егејска Македонија  (Creоlization of the Macedonian Speech of Macedonian Immigrants in Canada, еspecially of those from Aegean Macedonia, „Литературен збор“ (Literary Word) бр. 5/86, стр 51 –55, (на македонски)

12.

A Document on the Macedonian Language (Документ за македонскиот јазик)Macedonian Review, Skopje, 1986, No.3, 333-334, (in English).

13.

Struggle for National Freedom and and Independent Church (Борба за национална слобода и независна црква),  United Macedonians” (Obedineti Makedonci), Toronto, October,1986, page 6, (in English)

14.

Who Fasifies the History of Macedonia (Кој ја фалсификува историјата на Македонија), ”Povod”,Sydney, No. 49, July, 1988, (in English).

15.

На пат од Битола до Лерин (On the Road from Bitola to Lerin), “Македонија Makedonija”,  31, мај, 15,1987, Торонто, ((на македонски).

16.

Во чест на свети Кирил (In Honour of St. Cyril), “Македонија”,  33, јуни, 15, 1987, Торонто, ((на македонски).

17.

Macedonia in the Soviet Encyclopaedic Dictionary (Македонија во советскиот енциклопедиски речник), “Australian-Macedonian Weekly”, No.49, May,4,1988, Melbourne, (in English)

18.

За македонското списание „Повод“ од Сиднеј, Австралија (Concerning the Macedonian magazine Povod from Sidney, Australia), „Литературен збор“ (Literary Word), Скопје, 1987, бр. 4, 107-113, (на македонски).

19.

Хаџи Павел Гранатиков Божигробски и неговата улога во македонската култура и национален развој (Hadzi Pavel Gramatikov Bozigrobovski and his Role in the Macedonian Cultural and National Development). Национална антологија –Културната активност на јужно-вардарскиот регион, бр 87, 143 – 149, (на македонски)

20.

The Literary and Publishing Activities of the Macedonians in Canada” (Литературните и публицистичките активности на Македонците во Канада), An Anthology of Literature Between two Native Countries, Belgrade, 1987, 60 – 63, (in English).

21.

Македонското православно свештенство во борбата за национална и културна слобода (Macedonian Orthodox Clergy in Struggle for National and Church Freedom),„Културен живот“ (Cultural Life), Скопје, 1987, 9-10, (на македонски).

22.

Macedonian Orthodox Clergy in Struggle for National and Church Freedom (Македонското православно свештенство во борбата за национална и културна слобода), Macedonian Review, Skopje 1987, No.3, 309-311, (in English).

23.

Весникот „Духовна искра“-гласник на Македонците во Торонто (The Newspaper Duhovna Iskra – a Tribune of the Macedonians in Toronto), Македонски иселенички алманах, 87 Скопје, 1987, 104-108, (на македонски).

24.

Врската и соработката на македонските иселеници со Македонија во текот на Втората светска војна преку весникот „Народна волја“ (The connection and Cooperation of Macedonian Emigrants with Macedonia during the WWII through the newspaper Narodna volja), „Литературен звор“, Скопје, 1988, бр.1-2, 85-95, (на македонски).

25.

The Macedonians in Bulgaria (Македонците во Бугарија), Macedonian Review, Skopje, 1988, No. 2, (in English).

26.

Антон Димитров голем патриот и донатор од Гевгелија (Anton Dimitrov: a Virtuous Patriot and a Donor from Gevgelija), Дојрански ракувања (Dojran Handshakes) ’89, трудови, Стар Дојран, , 1989, (на македонски).

27.

Macedonian Orthodox Church Communities in Canada – a Bridge for Collaboration Between the two Nations (Македонските православни црковни општини мост на соработка меѓу две нации), Anthology V, Rivers and Shores, Bridges and Boudaries Between Nations and Cultures”, Belgrade,103 – 112, (in English).

28.

Македонската фолклорна група „Селјани“ од Торонто-значаен афирматор на автентичен фолклор (The Macedonian Folklore Group “Selani’ in Toronto – an Important Affirmer of the Macedonian Authentic Folklore), „Македонски фолклор“, Скопје, 1991, pp. 153 – 160, (на македонски).

29.

Informing of the Macedonians in Canada, with a special review on the newspaper Makedonija in Toronto (Информирањето на Македонците во Канада, со посебна нагласка на весникот „Македонија“ во Торонто), Anthology VI, New in the old and old in the new, Belgrad,1992, (in English)

30.

Macedonian radio and TV hours in Canada (Македонските радио и ТВ часови во Канада), Anthology VII “Towards the other shore”, Herceg Novi, 1993, 67 – 70, (in English).

31.

Македонските иселеници и нивното образовно-културно место во МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонто (The Macedonian immigrants and their educational – cultural space in MOC St. Clement of Ohrid in Toronto – Canada, Antholog, Битола, , 1995, (на македонски).

32.

Духовниот живот на Македонците во дијаспората – на распетие меѓу Нијагара и Торонто (Spiritual life of the Macedonians in the Diaspora – At the Crossroads Between Niagara and Toronto), списание „Македонија“ бр..580, јули, 2000.

33.

Поетскиот опус на Жаки Петрески-Робертс од Торонто (The Poetic Opus of Zhaky Petreski-Roberts from Toront), Друштво за книжевност и култура „Југославија-Канада VII Канадски викенд, Ниш, 1994,  27-29 05 1994, 116-120 (на македонски).

34.

Во чест на цвети Кирил (In Honour of St. Cyril in Rome,) Друштво за наука и уметност, Битола, Association of Macedonian – Italian Frendship – Bitola, Bitola, април, 1999, 169-179, (на македонски и англиски).

35.

Македонските православни цркви и Охридската архиепископија (Тhe Macedonian Orthodox Churches and The Ohrid Archbishopri, Друштво за наука и уметност, Битола, (Association of Arts and Sciences- Bitola), Научни денови, Битола, мај, 1999, 275-283, (на македонски и англиски).

36.

Духовната поврзаност на Македонците во Парис со Македонија (Spiritual connection of the Macedonians in Paris with Macedonia)Друштво за наука и уметност, Битола, (Association of Arts and Sciences- Bitola), Македонски-француските врски (The Macedonian – French Connections), Битола, јули, 1999 (на македонски и англиски).

37.

Македонија и Украина, средба на претседателите Борис Трајковски и Леонид Кучма (Macedonia and the Ukraine, Meeting of President Boris Trajkovski and President Leonid Kuchmа), списание „Македонија“, бр..583, октомври, 2000, (на македонски и англиски).

38.

Духовното живеење на Македонците во дијаспората (Spiritual Living of the Macedonians in the Diaspora), списание „Македонија“, бр...584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

39.

Кој подметнува пожар во македонските цркви? (Who’s Setting Fire to Macedonian Churches?) списание „Македонија“, бр...584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

40.

Камел темелник на обновената црква „Свети Климент Охридски“ (Foundation Stone for Restoration of St. Clement’s Church), списание „Македонија“, бр.584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

41.

Од нашата посета на светата земја Израел-Евреите и Македонците (From Our Visit to the Holy Land of Izrael – The Jews and the Macedonians),  списание „Македонија“, бр.587, February, 2001, (на македонски и англиски).

42.

Витлеем- родното место на Исус Христос (Bethlehem – Birthplace of Jusus Christ), списание „Македонија“, бр.588, март, 2001, (на македонски и англиски).

43.

Tanusevci as Pretext – Crucification of Tetovo - published in the magazine Makedonija, No.588, March, 2001, (на македонски и англиски).

44.

Духовните и културните споменици посветени на свети Наум и свети Климент Охридски во Австралија, Канада и САД (Spiritual and Cultural Monuments Dedicated to St. Naum and St. Clement of Ohrid in Australia, Canada and USA), Друштво за наука и уметност, Битола, 2003, 125-139. (на македонски).

45.

Поговор на книгата „80 години од фудбалскиот клуб во Добрушево“, Монографија од Славе Јошевски, Добрушево, Битола 2010, 113-114, (на македонски) 

46.

Академик проф. д-р Антоније Шкокњев-Дончо и неговиот придонес во развивањето на српско-македонските научни и културни релации (Academician Prof. Dr. Antonije Škokljev-Donco and his Contribution in the Development od Serbian-Macedonian Scientific and Cultural Relations),  Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2010, 169- 176, (на македонски)

47.

Придонесот на проф. Богомил Карлаварис на ликовната култура во Република Македонија (Contribution of prof. Bogomil Karlavaris to the Art Culture in Republic of Macedonia), Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2012, 401-409, (на македонски)

48.

Академик проф. Синиша Станковиќ – портрет за човекот од светската елита (Academician prof. Sinisha Stankovich – Portrait of the Man of the World Elite), Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2014, 343-352, (на македонски)

49.

Esma Redzepova – teodosievska – the Queen of the Roma Music      Internatioa culture, art, folklore congress, 23-27.04.2015 Rostov-na-Donu/RUSYA (na angliski)
 

50.

Силјан Мицевски – живот и дело , Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017,  (на македонски).

51.

Животот и делото „Судбини“ на Ѓорѓи Лумбуровски, Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017,  (на македонски))


A SELECTION OF PUBLISHED FEUILLETONS IN THE NEWSPAPERS BY SLAVÈ NIKOLOVSKI - KATIN

ИЗБОР НА ОБЈАВЕНИ ФЕЉТОНИ ПУБЛИКУВАНИ ОД СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

 

1.                Македедонското информативно гласило „Македонска искра“ од Аделај, Австралија фељтон објавен во весникот „Бирлик“ во  три продолженија 5-10 октомври 1985, (на турски)

  http://www.hia.com.hr/wp-content/uploads/2017/07/zastava-Turska.jpg

2.                Скица за портрет:Синиша Станковиќ фељтон во десет (10) продолженија, објавен во „Нова Македонија“, 5-15 јули 1986, (на македонски).

http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

3.                Нашите во светот: Македонските иселеници во прекуокеанските земји фељтон во три продолженија објавен во „Трудбеник“, Скопје од 5 јуни до 3 јули 1987, (на македонски).

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.5R6nzZ2nyHG9gmmbaC4KFgEsCo&pid=15.1&P=0&w=299&h=169

         4 Иселенички бранови, „Трудбеник“ неделен весник на Сојузот на синдикатите на Македонија,Четири (4) продолженија во бр. 25, 26, 27, Јуби 5,1987,28 – Јули 3,1987, (на македонски)

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.5R6nzZ2nyHG9gmmbaC4KFgEsCo&pid=15.1&P=0&w=299&h=169

5.                Четириесет години од егзодусот на Македонците од Егејска Македонија, фелтон во три продолженија објавен во „Вечер“ од Скопје, од 30 јуни до 2 јули 1988, (на македонски).

http://www.slavekatin.com/img/vecer.jpg

6.                Иселенички меридијани: Македонците во прекуокеанските земји, фељтон објавен во „Нова Македонија“ во петнаесет продолженија, од 24 јуни до 8 јули, 1988, (на македонски).

http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg

7.                Македонските информативни гласила во Австралија, Канада и САД, фељтон во седум продолженија објавен во „Нова Македонија“од 23 до 30 август 1991, (на македонски).

8.                Меѓу нашите во Канада и САД, фељтон во девет продолженија објавен во „Нова Македонија“, од 22-30 ноември 1992, (на македонски).

Description: http://www.slavekatin.com/knigi/2626.jpg http://www.slavekatin.com/img/nova.jpg 

9.                Книгата „Светот на дланка“: Објавени  педесет и две  (52) репортажи за: Албанија, Бугарија, Грција, Србија,Македонија, Израел, Индија, Турција,, во Веб-порталот „Македонска нација“ од 11 јули 2014 до 11 март 2015 (на македонски).

knigi-slave-katin  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

10.              Од книгата „Светот на дланка“: Објавени  шеснаесет (16)  репортажи во веб-порталот на Матица на иселениците од Македонија во текот на 2015, (на македонски).

knigi-slave-katin  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

11.              Од книгата „Светот на дланка“: Објавени  дваесет и шест (26) репортажи за; Бразил, Русија, Аргентина, Украина,,Куба, Романија и Шпанија,. во Веб-порталот „Македонска нација“ од 28 септември 2016 до од 19 април 2017, (на македонски).

knigi-slave-katin  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

12.              Исто така, од книгата  „Светот на дланка“: Објавени  петнаесет (15) репортажи за: Канада и САД, во Веб-порталот „Македонска нација“, од 23 декември 2014 до 22 април 2015, (на македонски).

knigi-slave-katin  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

13.              Од книгите „Македонските православни цркви и црковни општини во Австралија, Канада и САД„ и во порталот „Македонска нација“ се објавени триесет и три (33) продолженија за македонските православни црковни општини и цркви во Аватралија, (на македонски).

thumb  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

14.              Исто така,  во истиот портал се објавени педесет и шест (56) продолженија за македонските православни цркви, црковни општини и манастири во САД и Канада (на македонски).             

thumb  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

15.              Од книгата „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“ од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин: Објавени  педесет и едно (51) продолжение во Веб-порталот „Македонска нација“  од 19 ноември 2014 до 21 септември 2016, (на македонски).

Description: large  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

16.              Од книгата „ Македонија во античките периоди“ (Macedonian in Anciеnt Times) од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин и Ристо Стефов): : Објавени  дванаесет (12) продолженија во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од август 2016 до август 2017, (на англиски).

large  capture 20171128 023354

17.              Грчката „демократија“ на виделина (Greek “Democrasy”  brought to light):Објавен во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од мај 2015, (на англиски).  Исто  така во текот на 2016 и 2017 година се објавени десетина продолженија од книгата Macedonian in Anciеnt Times, (на македонски и англиски)

capture 20171128 023354

 

 

           18.      Какви се антагонизмот, омразата, љубовта, вербата, борбата и соработката меѓу грците и македонците од Хиронеја до Брисел?: Објавен во Веб-порталот „Македонска нација“, 8 април 2015, (на македонски)

  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

  

 

19.              Личности од Македонија и од дијаспората: Објавени триесет и седум (37) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“од 19 ноември 2014 до од 21 септември 2016, (на македонски).

Description: large 

 

20.              Текстови за етничка Преспа: Објавени шенаесет (16) во Веб-порталот „Преспана“, од 18 декември до 19 мај 2015, (на македонски).

ilinden-vo-ljubojno 

 

21.              Од животот и активностите на Македонците во Австралија:Објавени триесет и три (33) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 17 февруари 2016 до 28 октомври 2016 (на македонски).

slave-katin-ilinden-2  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

22.                Во чест на свети Кирил Солунски во Рим, од проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин: Објавени дваесет и три (23) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 9 ноември 20116 до 19 април 2017, (на македонски).

vo-cest-na-kirili-metodij  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

23.              Македонските информативни  гласила во Австралија: Објавени  триесет (30) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 5 ноември 20116 до 26 април 2017, (на македонски). 

  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

24.              Објавени текстови за Славе Катин и за неговот творештво: Ојавени дваесет и девет (29)  текстови  во Веб-порталот „Македонска нација“ од  август 2014 до април 2017, (на македонски).

Description: large  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

25.              Александар Македонски од Урлих Вилкен, во превод на Славе Николовски-Катин во 1988 година

Во 2017 година се  објавени  дваесеттина  продолженија, а се предвидува тој број да биде околу осумдесет

На веб-порталот „Македонска нација“ да се пренесеува во целата 2018 и и половина година во

2019 година, (на македонски).

 

vulungong3  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

 

26.                 Во порталот „Sky.mk“ од Ресен се објавени се објавени деветнаесет (19) текстови за Преспа во од 24 03. 2017 до 09 07.2017 година, (на македонски).

Sky.mk

 

 

27.         Во порталот „Публицитет“ од Охрид започнаа да се објавуваат текстови за Преспа.  Од 7 јануари 2018 година, објавени се девет продолженија за Преспа , како и  петнаесет различни текстови за иселеништвото. Посебно место заслужуваат текстовите  „Литературната средба со Славе Катин“ и опширното интервју со Славе Катин под наслов „Мојот живот – мој свет“

http://www.publicitet.mk/images/banners/Publicitet-logo-2017ng.jpg

 

 

28.  Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2017 година се објавени петнаесет (15) продолженија  од делото  „Илинден 1903-2003 и македонското иселеништво“, а во 2018 година се објавени дваесет и пет (25) продолженика, како и десет (10) текстови од објавените продолженија се преземени во различни портали во Република Македонија.

meckin-kamen  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

29.  Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени деветнаесет (19) продолженија  од монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ под наслов „Џорџ Атанасоски – најголемиот инвеститор од иселеништвото“. Бројни текстови од продолженијата се преземени и во „Македонско сонце’.

dzordz19-1  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

30.  Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени седумнаесет (17)  продолженија  од монографијата „Атанас Близнаков“, под наслов „Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското  иселеништво“. Неколку продолженија се преземени и во други портали во Република Македонија

atanas-bliznakov-monografija  atanas-bliznakov  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

31.  Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени десет (10) продолженија  од монографијата „Стив Пљакас“, под наслов „Стив Пљакас и неговата посветеност на античка Македонија“. Бројни продолженија се преземени од порталот „Македонско сонце“

 

stiv-pljakas-1  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

32. Во порталот „Македонска нација“  во рубриката „Култура и туризам“ во текот на 2018 година  се објавени десет (10) различни текстови за иселеништвото и  дваесет и пет (25) продолженија од книгата „Манастирот Св. Мала Богородица во Сливница, Преспа“.

prespa17-1   http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

33. Во порталот www.bukovo36.com од јуни до декември 2018 година се објавени четириесет (40)продплженија од романот „Александар Македонски“ кои се превземени од порталот „Македонска нација“.

vulungong3  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

MACEDONIAN WORD

МАКЕДОНСКИ ЗБОР - Est.1977 Detroit, Mich.

 

http://www.bukovo36.com/

34. Во порталот „Македонско сонце“, во период од 2018 година се објавени четириесет (40) продолженија од продолженијата објавени во „Македонска нација“ и тоа за: Џорџ Атанасоски, Александар Македонски, Илинден,  Стив Пљакас, Манасторот св. Богородица во Сливница, Атанас Близнаков и други.

sonce  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

35. Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени триесет (30) продолженија во врска со активностите на полето на публицистиката на Славе Катин.

 

slave-katin-nova2  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

36. Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени петнаесет (15) репортажи за Канада, САД и Мексико

slave-katin-nova2  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

37. Во порталот „Политекон публикеишнс“ од Австралија се објавени повеќе текстови на англиски јазик од делата на Славе Катин.

 

http://www.pollitecon.com/images/pollitecon_header.gif

38. Во весникот „Македонија“ од Торонто, во текот на 2018 година се објавени дваесеттина текстови на македонски и на англиски јазик, претежно од делата „Македонски иселенички меридијани“,  „Илинден 1903 -2003“, текстови за македонското иселеништво и други. Посебно место е посветено на следните текстови: Првиот поглават на МПЦ-ОА, архиепископот г.г. Доситеј, денешниот поглавар архиепископот г.г. Стефан, 50-гидишнина на МПЦ-ОА, 11 Октомври, 5-години од смрта на митрополитот Кирил, Почина академикот Антоније Шкокљев – Дончо од Д’мбени и други.

capture 20171128 023354  http://www.slavekatin.com/pdf4/clip_image032.jpg

 

39. Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени седум (7) продолженија  од монографијата „Митрополитот Кирил“, под наслов „Митрополитот Кирил – првиот архоереј во македонското иселеништво“. Сите  продолженија се преземени и од порталот „Македонско сонце“.

slave-katin-ilinden-6 http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg

 

40. Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени повеќе текстови за активностите на македонските иселеници во Австралија и Канада, меѓу кои, посебно внимание заслужуваат текстовите за Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј и текстови за промоциите  на дела на членови на Друштвото, како и текстови за промоции на дела на македонски иселеници од Канада кои се членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, Канада.

  slave-katin-nova2  http://history-of-macedonia.com/coppermine/albums/userpics/10001/propagandamakedonskanacija.jpg