1. Биографија   2. Библиографија    3. Публикувани трудови     4. Избор на дела        5. Учество на Симпозиуми
1. Biography     2. Bibliography    3. SelLection Of Papers    4. SelLection Of books    5. Participation on Symposiums
   

 

ИЗБОР НА ДЕЛОВИ

ОД ПУБЛИКАЦИИТЕ НА

СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ-КАТИН

 

 

1.             Книгата „Светот на дланка“: Објавени   педесет и две   (52) репортажи за: Албанија, Бугарија, Грција, Србија, Македонија, Израел, Индија, Турција,, во Веб-порталот „Македонска нација“ од 11 јули 2014 до 11 март 2015 (на македонски).

2.             Од книгата „Светот на дланка“: Објавени   шеснаесет (16)   репортажи во веб-порталот на Матица на иселениците од Македонија во текот на 2015, (на македонски).

3.             Од книгата „Светот на дланка“: Објавени   дваесет и шест (26) репортажи за; Бразил, Русија, Аргентина, Украина,,Куба, Романија и Шпанија,. во Веб-порталот „Македонска нација“ од 28 септември 2016 до од 19 април 2017, (на македонски).

4.             Исто така, од книгата   „Светот на дланка“: Објавени   петнаесет (15) репортажи за: Канада и САД, во Веб-порталот „Македонска нација“, од 23 декември 2014 до 22 април 2015, (на македонски).

5.             Од книгите „Македонските православни цркви и црковни општини во Австралија, Канада и САД„ и во порталот „Македонска нација“ се објавени триесет и три (33) продолженија за македонските православни црковни општини и цркви во Аватралија, (на македонски).

6.             Исто така,   во истиот портал се објавени педесет и шест (56) продолженија за македонските православни цркви, црковни општини и манастири во САД и Канада (на македонски).

7.             Од книгата „Придонесот на Македонија во светската цивилизација“ од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин: Објавени   педесет и едно (51) продолжение во Веб-порталот „Македонска нација“   од 19 ноември 2014 до 21 септември 2016, (на македонски).

8.             Од книгата „ Македонија во античките периоди“ (Macedonian in Anciеnt Times) од академик д-р Антоније Шкокљев- Дончо и Славе Николовски-Катин и Ристо Стефов): : Објавени   дванаесет (12) продолженија во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од август 2016 до август 2017, (на англиски).

9.             Грчката „демократија“ на виделина (Greek “Democrasy”   brought to light):Објавен во месечниот весник „Македонија“ од Торонто, од мај 2015, (на англиски).   Исто   така во текот на 2016 и 2017 година се објавени десетина продолженија од книгата Macedonian in Anciеnt Times, (на македонски и англиски)

 

10.             Какви се антагонизмот, омразата, љубовта, вербата, борбата и соработката меѓу грците и македонците од Хиронеја до Брисел?: Објавен во Веб-порталот „Македонска нација“, 8 април 2015, (на македонски)

11.             Личности од Македонија и од дијаспората: Објавени триесет и седум (37) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“од 19 ноември 2014 до од 21 септември 2016, (на македонски).

12.             Текстови за етничка Преспа: Објавени шенаесет (16) во Веб-порталот „Преспана“, од 18 декември до 19 мај 2015, (на македонски).

13.             Од животот и активностите на Македонците во Австралија:Објавени триесет и три (33) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 17 февруари 2016 до 28 октомври 2016 (на македонски).

 

14.             Во чест на свети Кирил Солунски во Рим, од проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ и Славе Николовски-Катин: Објавени дваесет и три (23) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 9 ноември 20116 до 19 април 2017, (на македонски).

 

15.             Македонските информативни   гласила во Австралија: Објавени   триесет (30) продолженија во Веб-порталот „Македонска нација“ од 5 ноември 20116 до 26 април 2017, (на македонски).

 

16.             Објавени текстови за Славе Катин и за неговот творештво: Ојавени дваесет и девет (29)   текстови во Веб-порталот „Македонска нација“ од   август 2014 до април 2017, (на македонски).

 

17.             Од романот Александар Македонски од Урлих Вилкен, во превод на Славе Николовски-Катин во 1988 година, во веб-порталот „Македонска нација“ се објавени седумдесет и пет (75) продолженија со почеток на 11 Октомври 2017 година до 13 март 2019 година..

18.             Во порталот www.bukovo36.com од јуни до декември 2018 година се објавени четириесет (40)продплженија од романот „Александар Македонски“ кои се превземени од порталот „Македонска нација“.Исто така, во порталот “Македонско сонце“ се објавени триесет и осум (38), а пет (5) продолженија се објавени со „Медиа 24“. Овие 75 продолженија беа основа да се подготви романот „Александар Македонски“ од Славе Катин и Андреа Бранов..

  http://www.bukovo36.com/  

19.             Во порталот „Sky.mk“ од Ресен се објавени се објавени деветнаесет (19) текстови за Преспа во од 24 03. 2017 до 09 07.2017 година, (на македонски).

20.             Во порталот „Публицитет“ од Охрид започнаа да се објавуваат текстови за Преспа.   Од 7 јануари 2018 година, објавени се девет продолженија за Преспа , како и   петнаесет различни текстови за иселеништвото. Посебно место заслужуваат текстовите   „Литературната средба со Славе Катин“ и опширното интервју со Славе Катин под наслов „Мојот живот – мој свет“

21.             Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2017 година се објавени петнаесет (15) продолженија   од делото   „Илинден 1903-2003 и македонското иселеништво“, а во 2018 година се објавени дваесет и пет (25) продолженика, како и десет (10) текстови од објавените продолженија се преземени во различни портали во Република Македонија.

21.             Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени деветнаесет (19) продолженија   од монографијата „Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски“ под наслов „Џорџ Атанасоски – најголемиот инвеститор од иселеништвото“. Бројни текстови од продолженијата се преземени и во „Македонско сонце’.

22.             Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени седумнаесет (17)   продолженија   од монографијата „Атанас Близнаков“, под наслов „Атанас Близнаков – најголемиот донатор од македонското   иселеништво“.   Во 2019 и до март 2020   се објавену уште 27 продолженија. Исто така, во порталот „Македонско сонсе“ се објавени повеќе продолженија, а се преземени и во други портали во Република Македонија.

23.             Во порталот „Македонска нација“ од ноември 2018 до јуни 2019 година се објавени триесет и три (33) продолженија   од монографијата „Стив Пљакас“, под наслов „Стив Пљакас и неговата посветеност на античка Македонија“. Дваесет и четири (24) продолженија се преземени од порталот „Македонско сонце“

24.             Во порталот „Македонска нација“   во рубриката „Култура и туризам“ во текот на 2018 година   се објавени десет (10) различни текстови за иселеништвото и   дваесет и пет (25) продолженија од книгата „Манастирот Св. Мала Богородица во Сливница, Преспа“.

25.             Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени триесет (30) продолженија во врска со активностите на полето на публицистиката на Славе Катин.

26.             Во порталот „Македонска нација“, во период од 2018 година се објавени петнаесет (15) репортажи за Канада, САД и Мексико

27.             Во порталот „Политекон публикеишнс“ од Австралија се објавени повеќе текстови на англиски јазик од делата на Славе Катин.

28.             Во весникот „Македонија“ од Торонто, во текот на 2018 година се објавени дваесеттина текстови на македонски и на англиски јазик, претежно од делата „Македонски иселенички меридијани“,   „Илинден 1903 -2003“, текстови за македонското иселеништво и други. Посебно место е посветено на следните текстови: Првиот поглават на МПЦ-ОА, архиепископот г.г. Доситеј, денешниот поглавар архиепископот г.г. Стефан, 50-гидишнина на МПЦ-ОА, 11 Октомври, 5-години од смрта на митрополитот Кирил, Почина академикот Антоније Шкокљев – Дончо од Д’мбени и други.

 

29.             Во порталот „Македонска нација“ од 22 ноември   2018 до 22 јуни 2019 година се објавени триесет и едно (31) продолженија   од монографијата „Митрополитот Кирил“, под наслов „Митрополитот Кирил – првиот архоереј во македонското иселеништво“. Дваесет и четири (24) продолженија се преземени и објавени во порталот „Македонско сонце“.

30.             Во порталот „Македонска нација“ во текот на 2018 година се објавени повеќе текстови за активностите на македонските иселеници во Австралија и Канада, меѓу кои, посебно внимание заслужуваат текстовите за Литературното друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј и текстови за промоциите   на дела на членови на Друштвото, како и текстови за промоции на дела на македонски иселеници од Канада кои се членови на Литературното друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, Канада.

31.            Во порталот „Македонска нација“ од 11 декември 2018 година до 19 јуни 2019 година се објавени дваесет и осум (28) продолженија од Монографијата „Есма“, а дваесет и четирин (24) се објавени во „Македонско Сонце, а се објавени поединечно во поголем број портали во Македонија

32.            Во порталот „Македонска нација“ од 20 март 2019 до 26 декември 2019 година се објавени четириесет и едно (41) продолжение од делото „Од Панонија до Егеј“ од авторите академик Антоније Шкикљев-Дончо и Славе Николовски-Катин, а триесет и шест (36) продолженија се објавени во „Македонско сонце“

33.            Во порталот „Македонска нација“ од 31 јули 2019 до април 2020 година се објавени триесет и пет (35) продолженија од делото „Израел и Македонија“и поголем број се објавени во „Македонско сонце“.

34.            Во порталот „Македонска нација“ од 3 јули 2019 до март 2020 година се објавени триесет и пет (35) продолженија од Монографијата   „Семејството Видиновски“ и поголем број се објавени во „Македонско сонце“.

35.            Во порталот „Македонска нација“ од јануари 2020 година се објавени шеесет и две (62) продолженија под наслов „Балканот и Македонија од книгата „Праисторија на Централниот Балкан“, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

36.            Во порталите Публицитет“ во 2020 година се објавени дваесетина текстови , во весникот „Македонија“ десетина, списанието Огледало“,пет (5) , во порталите „Македонците во дијаспората “, и „Охрид њус“, десетина текстови, а се објавени и во други портали и печатени гласила во Македонија, Европската Унија, Австралија, Канада и САД, се објавени бројни текстови на Славе Катин.

37.            Во порталот „Македонска нација“ во 2019 и 2020 година се објавени дваесет и седум (27) продолженија од монографијата на Гојко Јаковлески, алиас Гојко Делчев-Гоце Македонски, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

38.            Во порталот „Македонска нација“, во 2020 година се објавени дваесет и седум (27) продолженија од монографијата „Атанас Близнаков“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

39.            Во порталот „Македонска нација“, во 2020 година се објавени седумнаесет (17) продолженија од монографијата „Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

40.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 година се објавени шеснаесет (16) продолженија од монографијата „Јановски“, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

41.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четириесе и четири (44) продолженија од „Библискиот речник“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

42.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени педесет и четири (54) продолженија од делото „40.поклоненија пред гробот на свети Кирил во Рим“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

43.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 година се објавени дваесет и девет (29) продолженија од монографијата „Македонски вознес“ на Македонската православна црква „Свети Климент Охридски“ од Торонто, а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

44.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четиринаесет (14) продолженија од монографијата „Томов“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

45.            Во порталот „Македонска нација“,во 2020 и 2021 година се објавени четиринаесет (14) продолженија од монографијата „Петар Стаматов“,а поголем број се објавени и во „Македонско сонце“.

46.            Во порталот „Политекон публикации“ од Сиднеј, Австралија се објавени триесетина линкови од дела на Славе Катин. Сите тие дела можат како ПДФ од делата можат да ги користат читателите. Исто така се објавени текстиви на англиски јазик

47.            Во порталот „Огледало“ се отпечатени повеќе текстови на Славе Николовски – Катин со содржини од религијата и Македонската православна црква – Охридска Архиепископија.

48.            Во порталот „Macedoian diaspora“ се отпечатени повеќе текстови на Славе Катин со содржини од иселеништвото

49.            Во порталот „Илинден“ од Тирана, Албанија се отпечатени повеќе текстови на Славе Катин со содржини од Мала Преспа и Македонија

50.            Во порталот „Мактел“ од Сиднеј, Австралија, се отпечатени повеќе текстови за творештвото на Славе Катин со содржини од Мала Преспа и за Македонија и за иселеништвото

mactel.com.au

51.            Во весникот „Австралиско македонски неделник“ од Мелбурн, Австралија, се отпечатени повеќе текстови на Славе Катин со содржини од Македонија и за иселеништвото