1. Биографија   2. Библиографија    3. Публикувани трудови     4. Избор на дела        5. Учество на Симпозиуми
1. Biography     2. Bibliography    3. SelLection Of Papers    4. SelLection Of books    5. Participation on Symposiums
   

 

ПРЕЗЕНТИРАНИ ТРУДОВИ НА СИМПОЗИУМИ,

ТРИБИНИ, СОБИРИ,

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕТУВАЊА...

 

 


1. Конференција, Охрид, 1982: „Јазичните контакти во југоловенската заедница“, „Сојуз на друштвата за применета лингвистика на Југославија“ - Друштво за применета лингвистика на Македонија, Охрид, 21 - 23 мај 1982.
 
2. Симпозиум, Блед, 1982: „Австралиската литература и култура“, Одбор за литература на австралискиот Совет при Австралиската амбасада во Белград и Филозовскиот факултет во Љубљана, Блед, 21- 25 септември 1982.
 
3. Трибина, Скопје, 1983: „Културното живеење на нашите граѓани на привремена работа и иселениците“, Културно - просветна заедница на Град Скопје и Комисија на ССМ за привремено вработените во странство, Скопје, 15 ноември 1983.
 
4. Симпозиум, Сараево, 1985: „Повезаност и сарадња југословенских исељеника и њихов допринос НОБ-у у Другом светском рату“, Матица на иселениците од Босна и Херцеговина, Сараево, 24 - 27 ноември 1985.
 
5. Конференција, Охрид, 1986: „Одбележувањето на синхронијата и дијахронијата“, 19-та Конференција на Друштвото на лингвистите од Европа, Сојуз на друштвата за применета лингвистика на Југославија -Друштво за применета лингвистика на Македонија, Охрид, 31.08 - 3.09.1986.
 
6. Симпозиум, Дојран, 1987: „Културно - националната дејност во Јужно - вардарскиот регион, со посебен осврт на Дојранско - гевгелискиот крај од Жефаровиќ до Балканските војни“ (1741 - 1912) „Дојрански ракувања“, Дојран, 26 јуни 1987.
 
7. Тркалезна маса, Скопје 1988: „Егзодусот на децата од егејскиот дел на Македонија“, МАНУ, Скопје, 1 јули 1988.
 
8. Симпозиум, Охрид, 1989: „Книжевноста меѓу двете татковини“, „III Викенд на Друштвото за литература и култура „Југославија – Канада“, Охрид, 26 - 28 мај, 1989.
 
9. Симпозиум, Дојран, 1989: „Дејноста на македонската емиграција од Јужно - вардарскиот регион меѓу двете светски војни“. „Дојрански ракувања“, Стар Дојран, 1- 2 јули, 1989.
 
10. Симпозиум, Белград, 1990: „Мултикултурност и заеднички простор културе“, „IV Викенд на Друштвото за литература и култура „Југославија –Канада“, Белград, 18 - 19 мај, 1990.
11. Симпозиум, Охрид, 1991: „Македонскиот фолклор“, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, Охрид, 7 - 9 јули, 1991.
 
12. Симпозиум, Нови Сад, 1991: „Реке и обале, мостове и размеѓа меѓу народима и културама“, Друштво за литература и култура Југославија - Канада, Нови Сад, 10 - 13 октомври, 1991.
 
13. Научен собир, Горно Врановце, 1991: „Помалку познати и непознати учесници во македонското ослободително движење во XIX век и потокот на XX век - Институт за национална историја, Скопје, Горно Врановци, 14 декември 1991.
 
14. Симпозиум, Белград, 1991: „Ново у старом и старо у новом свету“, Друштво за литература и култура Југославија - Канада, Белград, 17 октомври, 1992.
 
15. Симпозиум, Херцег - Нови, 1993: “Ка другој обали, Херцег – Нови“, Друштво за литература и култура Југославија - Канада, 28 - 30 мај, 1993.
 
16. Симпозиум, Битола, 1993: „Образованието и религијата“ (Некои аспекти во изведувањето на верската поука), Министерство за образование и наука на Република Македонија, Битола, 15 - 16 јуни, 1993.
 
17. Симпозиум, Ниш, 1994: „Књижевност и опстанак - уметност оп-станка“, „VIII Викенд на Друштвото за литература и култура „Југославија – Канада„, Ниш, 27 - 29 мај 1994.
 
18. Симпозиум, Скопје, 1994: „Миграционите движења и етничките промени на територијата на Македонија од антиката до денес“. Институт за нацинална историја, Скопје, 7 - 8 јуни, 1994.
 
19. Трибина, Охрид, 1994: „Што би сакале, а што ви се случува“, Организација на жените за меѓуетничките односи на Македонија, Охрид, 15 јуни, 1994.
 
20. Симпозиум, Охрид, 1994: „XII Меѓународни симпозиум за балканскиот фолклор“, Институт за фолклор - Скопје, Охрид, 7 - 8, 06. 1994.
 
21. Симпозиум, Белград, 1995: „Мотиве за стално враќање историји и литератури“, „IX Викенд на Друштвото на литература и култура Југославија – Канада“, Белград, 26 -28 мај, 1995.
22. Научно - стручен собир, Битола, 1995: „Образованието и воспитанието на македонското иселеништво“, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 15 - 17 ноември, 1995.
 
23. Меѓународна конференција, Киев, 1996: „Религијата и црквата во посткомунистичките земји“, „Меѓународна академија за слобода на религијата и верувањето“, Киев, 19 - 21 септември, 1996.
 
24. Собир, Битола, 1996: „Македонско - италијанските односи“, Здружение на Македонско - италијанското пријателство, Битола, 10 - 11 мај 1996.
 
25. Собир, Суботица, 1996: „Религијата и општеството“, Јуниор Ниш и Универзитет Суботица, Суботица, 24 - 27 мај, 1996.
 
26. Симпозиум, Белград, 1996: „X Викенд на Друштвото за литература и култура Југославија – Канада“, Белград 24 - 25 мај, 1996.
 
27. 27. Конференција, Будимпешта, 1997: „Улогата на црквите во новите општества“, Влада на Унгарија и Меѓународна академија за слобода на религијата од САД, Будимпешта, 3 - 5 март, 1997.
 
28. Симпозиум, Ниш, 1997: „Етнички, религиски и конфесионални односи на Балканот“, Универзитет и Јуниор, Ниш, 29 - 31 мај, 1997.
 
29. Собир, Битола, 1997: „Конкретна примена на нормите на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо во јавната службена комуникација“, Друштво за наука и уметност - Битола, Битола, 6 јуни, 1997.
 
30. Конгрес, Рио Де Жанеиро, 1997: „IV Светски конгрес за слобода на религијата“, Меѓународна асоцијација за слобода на религијата, Вашингтон, Рио де Жанеиро, 22 - 26 јуни, 1997.
 
31. Трибина, Охрид, 1997: „Современо битолско новинарство“, „Битолски весник“, Охрид, 5 - 6 октомври, 1997.
 
32. 32. Симпозиум, Ниш, 1998: „Религијата на Балканот“, Јуниор, Машиснки факултет, Ниш, 28 - 29 мај, 1998.
 
33. Симпозиум, Београд, 1998: „Состојбата на цивилното општество“, Центар за демокртија, Белград, 5 - 6 јуни, 1998.
 
34. Трибина, Битола 1998: „Македонско - француските врски“, Македонско - француско друштво, Битола, 12 - 13 јуни, 1998.
 
35. Библија за млади - Стар и Нов завет и нејзината улога и значење за децата, Светски детски самит, Детски парламент на Македонија, Скопје, 22 - 25 ноември 1999.
 
36. 36. Стручно научна трибина „Образованието и религијата“, Библија за млади - Стар и Нов завет и нејзината улога и значење, Факултет за учители и воспитувачи, Друштво за наука и уметност, Битола, 27 - 28 август 1999.
 
37. Симпозиум, Букурешт, 1998: „Слобода на религијата и верувањето во демократските општества“, Министерство за религија на Романија, Букурешт, 16 - 19 октомври, 1998.
 
38. Симпозиум, Ниш, 1999: „Религијата на Балканот“, Јуниор, Машински факултет, Ниш, мај, 1999.
39. Инстанбул, 2000: Предавање на англиски јазик: „Историскиот развој на Македонските православни цркви - Универзитет „Беазичи“, Институт за научна историја „Кемал Ататурк“, Инстанбул, 24 ноември, 2000 година.
 
40. Симпозиум, Ниш, 2001: „Религиски плурализам на Балканот“, Јуниор, Машински факултет, Ниш, јуни, 2001.
 
41. Економски форум, Скопје, 2002: „Економски форум на Централно Европската Иницијатива“ (ЦЕИ), Скопје, 13 - 15 ноември, 2002.
 
 42. Советување, Скопје, 2003: „Верските заедници и религиозните групи во Република Македонија“, Комисија за односи со верските заедници, Скопје, 12 март 2003.
 
 43. Тркалезна маса, Марибор, 2003: „Законската положба на црквите и верските заедници во Југоисточна Европа, постигнувања и проблеми“, ИСЦОМЕТ, Марибор, 23 - 24 мај 2003.
 
44. Симпозиум, Битола, 2006: „Македонско – британските врски“ Друштво за наука и уметност, Битола, Битола, 15 -16 март 2006.
 
45. Форум, Гевгелија, 2006: „Имиграциони меридијани: Македонија – Австралија, Австралиско-македонска хуманитарна организација, Гевгелија, 17 јуни, 2006.
 
46. Конференција, Битола, 2009: Персеј – последниот крал на античка Македонија, Друштво за наука и уметност, Битола, Битола, 27 - 28 јуни 2007.
 
47. Светски симпозиум, Скопје, 2009: 60 години од Граѓанската војна во Грција, Друштво на децата бегалци од Грција, Скопје, Скопје, 19 декември 2009.
 
48. Светски конгрес, Љубљана, 2010: Староседелци на Европа, Словенски светски конгрес, Љубљана, Словенија, 4-5 јуни 2010.
 
49. Научна конференција, Битола 2010, „Битола – Културно и уметничко творештво на автори од Р.Македонија и Р. Србија“, реферат: „Придонесот на проф. д-р Богомил Карлаварис на ликовната култура во Република Македонија“, Зборни, стр. 169-176.
 
50. Научна конференција, Битола 2012, „Битола и македонско-српските културни односи и врски“, реферат: „Академик проф. д-р Антоније Шкокљев – Дончо и неговиот придонес во развивањето на српско-македонските научни и културни релации“, Зборни, стр. 401-410.
   
51. Научна конференција, Битола 2012, „Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, реферат: „Академик д-р Синиша Станковиќ – портрет на човекот од светската елита“, Зборни, стр. 343-352.
   
52. Esma Redzepova – Teodosievska – the Queen of the Roma Music Internatioa culture, art, folklore congress, 23-27.04.2015 Rostov-na-Donu/RUSYA (na angliski)
 
53. 53. Научна конференција, Битола 2017, Силјан Мицевски – живот и дело , Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017, (на македонски).
54. Научна конференција, Битола 2017, Животот и делото „Судбини“ на Ѓорѓи Лумбуровски, Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017, (на македонски).
   
55. Ohrid –Vodici, 2018” – Ohrid:, Euro-Balkan UNIVERSITY, SKOPJE MACEDONIA on partnership with Institute for Socio-Cultural Anthropology of Macedonia, Skopje, Macedonia MIRAS- Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage, Baku, Azerbaijan INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES, KOSZEG, HUNGARY & SELCUK UNIVERSITY KONYA, TURKEY 6 the International Conference, „Macedonian Orthodox Churches and Church Communities in the Diaspora“. Ohrid, 17-19 January 2018.
   
56. Научна конференција, Битола 2018, Силјан Мицевски – познат бизнисмен и спортски работник, Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2018, (на македонски јазик)
57. Пелагониски културно-научни средби во Новаци 2017, Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски – од печалбар до познат бизнисмен и хуманист, Зборник бр. 15, 2017 година, стр 139, (на македонски јазик).
   
58. Пелагониски културно-научни средби во Новаци 2018, Архимандритот Никодим Царкњас – симбол на духовното живеење во Егејска Македонија, Зборник бр. 14, 2018 година, стр 189, (на македонски јазик).
   
59. Пелагониски културно-научни средби во Новаци 2019, иселеникот Петар Стаматов од Смилево, голем донатор за за македонските студенти Зборник 16, 2021 година (на македонски јазик).
   
60. Македонско научно друштво – Битола 2020, Георги – Џорџ Томов – амбасадор на македонскиот фолклор во светот, (на македонски јазик). ..
   
61. Пелагониски културно-научни средби во Новаци 2020, Душан Ристевски – познат и признат македонски поет и драматург во Австралија. Зборник бр 16, 2021 (на македонски јазик).

62. Пелагониски културно-научни средби во Новаци 2021, Методија  (Мето)Колоски и „Обединетата македонска дијаспора„ од Вашингтон,                 САД. Зборник бр 17, 2022 (на македонски јазик).
   

SELECTION OF PAPERS PUBLISHED IN MACEDONIAN
AND ENGLISH IN DIFFERENT PUBLICATIONS

 

ИЗБОР НА ТРУДОВИ ПУБЛИКУВАНИ НА МАКЕДОНСКИ
И АНГЛИСКИ ВО РАЗЛИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

 
1. Lake Ohrid – the Pearl of Macedonia and Europe, (Охридското Езеро-бисерот на Македонија и Европа) Makedonski iselenicki almanah 80 (Macedonian Almanach of Immigrants), Matica na iselenicite od Makedonija, Skopje, 1980, 163, (in English)

2. Љубојно и првото училиште во Преспа (Ljubojno and the First School in Prespa), Македонски исленички алманах 81, Скопје, 1981, 179-180 (на македонски)
3. Lake Prespa, Part of the Lake Country (Преспанското Езеро, дел од езерската земја), Macedonian Review, Skopje, 1982, No. 3, 252-255, (in English)

4. Macedonian Emigrant Publications in Australia (Македонски иселенички публикации во Австралија), Australian Papers, Faculty of Philosophy – University Edvard Kardelj, Ljubljana, 1983, 77 – 81, (in English)

5. Македонске иселеничке публикације у Аустралији (Macedonian Emigrants Publication in Australia), Migracija, Monthly Center for investigation of Imigration, Zagreb, No.1, 1983, 3-7. (in Serbo-Croation)

6. Macedonian Publications in Australia (Македонски публикации во Австралија),, Makedonski iselenicki almanah 84, Skopje, 1984, 112-115, (in English)

7. За списанието „Македонски збор од Детроит“ (Towards the Magazine “Macedonian Word” from Detroit), Македонски иселенички алманах, Скопје, 1985, 90-92, (iна македонски)

8. The Magazine “Iskra”( “Spark”) – а  Hearald of the Macedonian Unity, (Списанието „Искра“-гласник на македонското единство), Makedonski iselenicki almanah, 1986, pages 77-81, (in English)

9.  The role of the Macedonian Newspapers in the Diaspora (Улогата на македонскиот печат во дијаспората), the Language Contacts in the Yugoslav Community, An Anthology of the Yugoslav Association of Societies for Applied Linguistics, Skopje 1984, 113 – 117, (in English)

10. Македонска искра во Аделајд (A Macedonian spark in Adelaide), Весник на Македонската православна црква (The Newspaper of the Macedonian Orthodox Church), Скопје, јули-август, 1985, 112-116, (iна македонски)

11. Креолизација на македонскиот јазик кај македонските доселеници во Канада, особено од Егејска Македонија  (Creоlization of the Macedonian Speech of Macedonian Immigrants in Canada, еspecially of those from Aegean Macedonia, „Литературен збор“ (Literary Word) бр. 5/86, стр 51 –55, (на македонски)

12. A Document on the Macedonian Language (Документ за македонскиот јазик), Macedonian Review, Skopje, 1986, No.3, 333-334, (in English).

13. Struggle for National Freedom and and Independent Church (Борба за национална слобода и независна црква),  “United Macedonians” (Obedineti Makedonci), Toronto, October,1986, page 6, (in English)

14. Who Fasifies the History of Macedonia (Кој ја фалсификува историјата на Македонија), ”Povod”,Sydney, No. 49, July, 1988, (in English).

15. На пат од Битола до Лерин (On the Road from Bitola to Lerin), “Македонија Makedonija”,  31, мај, 15,1987, Торонто, ((на македонски).

16. Во чест на свети Кирил (In Honour of St. Cyril), “Македонија”,  33, јуни, 15, 1987, Торонто, ((на македонски).

17. Macedonia in the Soviet Encyclopaedic Dictionary (Македонија во советскиот енциклопедиски речник), “Australian-Macedonian Weekly”, No.49, May,4,1988, Melbourne, (in English)

18. За македонското списание „Повод“ од Сиднеј, Австралија (Concerning the Macedonian magazine Povod from Sidney, Australia), „Литературен збор“ (Literary Word), Скопје, 1987, бр. 4, 107-113, (на македонски).

19. Хаџи Павел Гранатиков Божигробски и неговата улога во македонската култура и национален развој (Hadzi Pavel Gramatikov Bozigrobovski and his Role in the Macedonian Cultural and National Development). Национална антологија –Културната активност на јужно-вардарскиот регион, бр 87, 143 – 149, (на македонски)

20. The Literary and Publishing Activities of the Macedonians in Canada” (Литературните и публицистичките активности на Македонците во Канада), An Anthology of Literature Between two Native Countries, Belgrade, 1987, 60 – 63, (in English).

21. Македонското православно свештенство во борбата за национална и културна слобода (Macedonian Orthodox Clergy in Struggle for National and Church Freedom),„Културен живот“ (Cultural Life), Скопје, 1987, 9-10, (на македонски).

22. Macedonian Orthodox Clergy in Struggle for National and Church Freedom (Македонското православно свештенство во борбата за национална и културна слобода), Macedonian Review, Skopje 1987, No.3, 309-311, (in English).

23. Весникот „Духовна искра“-гласник на Македонците во Торонто (The Newspaper Duhovna Iskra – a Tribune of the Macedonians in Toronto), Македонски иселенички алманах, 87 Скопје, 1987, 104-108, (на македонски).

24. Врската и соработката на македонските иселеници со Македонија во текот на Втората светска војна преку весникот „Народна волја“ (The connection and Cooperation of Macedonian Emigrants with Macedonia during the WWII through the newspaper Narodna volja), „Литературен звор“, Скопје, 1988, бр.1-2, 85-95, (на македонски).

25. The Macedonians in Bulgaria (Македонците во Бугарија), Macedonian Review, Skopje, 1988, No. 2, (in English).

26. Антон Димитров голем патриот и донатор од Гевгелија (Anton Dimitrov: a Virtuous Patriot and a Donor from Gevgelija), Дојрански ракувања (Dojran Handshakes) ’89, трудови, Стар Дојран, , 1989, (на македонски).

27. Macedonian Orthodox Church Communities in Canada – a Bridge for Collaboration Between the two Nations (Македонските православни црковни општини мост на соработка меѓу две нации), Anthology V, Rivers and Shores, Bridges and Boudaries Between Nations and Cultures”, Belgrade,103 – 112, (in English).

28. Македонската фолклорна група „Селјани“ од Торонто-значаен афирматор на автентичен фолклор (The Macedonian Folklore Group “Selani’ in Toronto – an Important Affirmer of the Macedonian Authentic Folklore), „Македонски фолклор“, Скопје, 1991, pp. 153 – 160, (на македонски).

29. Informing of the Macedonians in Canada, with a special review on the newspaper Makedonija in Toronto (Информирањето на Македонците во Канада, со посебна нагласка на весникот „Македонија“ во Торонто), Anthology VI, New in the old and old in the new, Belgrad,1992, (in English)

30. Macedonian radio and TV hours in Canada (Македонските радио и ТВ часови во Канада), Anthology VII “Towards the other shore”, Herceg Novi, 1993, 67 – 70, (in English).

31. Македонските иселеници и нивното образовно-културно место во МПЦ „Свети Климент Охридски“ во Торонто (The Macedonian immigrants and their educational – cultural space in MOC St. Clement of Ohrid in Toronto – Canada, Antholog, Битола, , 1995, (на македонски).

32. Духовниот живот на Македонците во дијаспората – на распетие меѓу Нијагара и Торонто (Spiritual life of the Macedonians in the Diaspora – At the Crossroads Between Niagara and Toronto), списание „Македонија“ бр..580, јули, 2000.

33. Поетскиот опус на Жаки Петрески-Робертс од Торонто (The Poetic Opus of Zhaky Petreski-Roberts from Toront), Друштво за книжевност и култура „Југославија-Канада VII Канадски викенд, Ниш, 1994,  27-29 05 1994, 116-120 (на македонски).

34. Во чест на цвети Кирил (In Honour of St. Cyril in Rome,) Друштво за наука и уметност, Битола, Association of Macedonian – Italian Frendship – Bitola, Bitola, април, 1999, 169-179, (на македонски и англиски).

35. Македонските православни цркви и Охридската архиепископија (Тhe Macedonian Orthodox Churches and The Ohrid Archbishopri, Друштво за наука и уметност, Битола, (Association of Arts and Sciences- Bitola), Научни денови, Битола, мај, 1999, 275-283, (на македонски и англиски).

36. Духовната поврзаност на Македонците во Парис со Македонија (Spiritual connection of the Macedonians in Paris with Macedonia), Друштво за наука и уметност, Битола, (Association of Arts and Sciences- Bitola), Македонски-француските врски (The Macedonian – French Connections), Битола, јули, 1999 (на македонски и англиски).

37. Македонија и Украина, средба на претседателите Борис Трајковски и Леонид Кучма (Macedonia and the Ukraine, Meeting of President Boris Trajkovski and President Leonid Kuchmа), списание „Македонија“, бр..583, октомври, 2000, (на македонски и англиски).

38. Духовното живеење на Македонците во дијаспората (Spiritual Living of the Macedonians in the Diaspora), списание „Македонија“, бр...584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

39. Кој подметнува пожар во македонските цркви? (Who’s Setting Fire to Macedonian Churches?) списание „Македонија“, бр...584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

40. Камел темелник на обновената црква „Свети Климент Охридски“ (Foundation Stone for Restoration of St. Clement’s Church), списание „Македонија“, бр.584, ноември, 2000, (на македонски и англиски).

41. Од нашата посета на светата земја Израел-Евреите и Македонците (From Our Visit to the Holy Land of Izrael – The Jews and the Macedonians),  списание „Македонија“, бр.587, February, 2001, (на македонски и англиски).

42. Витлеем- родното место на Исус Христос (Bethlehem – Birthplace of Jusus Christ), списание „Македонија“, бр.588, март, 2001, (на македонски и англиски).

43. Tanusevci as Pretext – Crucification of Tetovo - published in the magazine Makedonija, No.588, March, 2001, (на македонски и англиски).

44. Духовните и културните споменици посветени на свети Наум и свети Климент Охридски во Австралија, Канада и САД (Spiritual and Cultural Monuments Dedicated to St. Naum and St. Clement of Ohrid in Australia, Canada and USA), Друштво за наука и уметност, Битола, 2003, 125-139. (на македонски).

45. Поговор на книгата „80 години од фудбалскиот клуб во Добрушево“, Монографија од Славе Јошевски, Добрушево, Битола 2010, 113-114, (на македонски) 

46. Академик проф. д-р Антоније Шкокњев-Дончо и неговиот придонес во развивањето на српско-македонските научни и културни релации (Academician Prof. Dr. Antonije Škokljev-Donco and his Contribution in the Development od Serbian-Macedonian Scientific and Cultural Relations),  Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2010, 169- 176, (на македонски)

47. Придонесот на проф. Богомил Карлаварис на ликовната култура во Република Македонија (Contribution of prof. Bogomil Karlavaris to the Art Culture in Republic of Macedonia), Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2012, 401-409, (на македонски)

48. Академик проф. Синиша Станковиќ – портрет за човекот од светската елита (Academician prof. Sinisha Stankovich – Portrait of the Man of the World Elite), Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2014, 343-352, (на македонски)

49. Esma Redzepova – teodosievska – the Queen of the Roma Music      Internatioa culture, art, folklore congress, 23-27.04.2015 Rostov-na-Donu/RUSYA (na angliski)

50. Силјан Мицевски – живот и дело , Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017,  (на македонски).

51. Животот и делото „Судбини“ на Ѓорѓи Лумбуровски, Зборник на Конзулатот на Република Србија во Република Македонија-Битола, 2017, (на македонски)

52. Бизнисменот Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски од печалбар до познат бизнисмен и донатот, Зборник на Пелагониските културно-научни средби, Новаци 2017.

53. Архимандритот Никодим Царкњас – симпол на духовното живеење во Егејска  Македонија, Зборник на Пелагониските културно-научни средби, Новаци 2018.

54. Петар Стаматов од Смилево, донатор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Зборник на Пелагониските културно-научни средби, Новаци 2019.